• Vadász utca 1.

  Vadász utca 1.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Dózsa György út 6.

  Dózsa György út 6.

 • Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

  Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

Közzétételi lista

A NAGYKÁTAI VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

2018

 

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé.

 

23.§ (1) A nevelési-oktatási intézmény közzétételi lista:


a)   A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató


Pedagógiai program

2.11. A felvétel és átvétel helyi szabályai

A közoktatási intézménybe felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézmény igazgatója dönt a fenntartó által meghatározott létszámhatárokat figyelembe véve. Az iskolába történő felvétel/átvétel feltétele az intézmény nevelési elveinek és a Házirendben foglaltak elfogadása.

2.11.1. Az első osztályosok beiskolázása

Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.

 

Elsősorban azoknak a katolikus családoknak a jelentkezését várjuk

 • akik gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni,
 • akik a keresztény hitet elfogadják, átélni és megélni akarják,
 • akik az iskolánk házirendjét és szellemiségét elfogadják.

 

A fentiek elfogadásával iskolánk felvesz más felekezethez tartozó tanulókat is, az egyházak közötti megállapodás értelmében számukra saját felekezetük biztosít hitoktatást.

Alapvető elvárásunk minden leendő diákunkkal és szüleikkel szemben a keresztény erkölcsi normákon alapuló nevelés elfogadása.

Az iskolába történő beíratását a szülőnek (gondviselőnek) személyesen kell megtennie.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

          ·          A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ugyanazon okmány két oldala).

          ·          A gyermek TAJ kártyája.

          ·          Iskolába lépéshez szükséges szakértői vélemény.

          ·          Diákigazolvány igénylőlap (Okmányirodából).

          ·          Nyilatkozat a keresztelés megtörténtéről illetve vállalásáról.

 

Túljelentkezés esetén előnyt jelent az Egyházközséghez való tartozás és a plébánosi ajánlás.

Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.

2.11. 2.  Átvétel más intézményből

Az iskola  lehetőséget  biztosít  más  iskolában  tanuló diákok átvételére.  Az átvételről  való  döntés  az intézmény  vezetőjének  jogköre.  Döntése  előtt  kikéri  az  igazgatóhelyettesek  véleményét.  A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket.

 

Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást biztosítunk az átvett tanuló számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló  esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák.

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

 

További szempontok:

 

 •  testvér már az intézményünkbe jár,
 •  a család az egyházközséghez tartozik,
 •  a lakóhelyük a beiskolázási területen van,
 •  az osztályok száma az évfolyamon,
 •  az osztályok létszáma,
 •  a választott / tanult idegen nyelv,

            

Az átiratkozáskor be kell mutatni:

 • a  tanuló  személyazonosítására  alkalmas,  a  tanuló  nevére  kiállított  személyi  azonosító  és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a tanuló keresztlevelét,
 • a plébánosi ajánlást,
 • a szülő személyi igazolványát;
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

 

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség vélemé-nyének kikérésével az intézményvezető dönt.


b)   a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

     A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontját a kormányhivatal hirdeti meg. Iskolánk ehhez az időponthoz igazodva az évek óta használt Felhívás-ban foglaltak szerint tájékoztatja a szülőket a felvétellel, beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma a 2018-19-es tanévben:

 

első évfolyam: 3                                           ötödik évfolyam: 3

második évfolyam: 3                                    hatodik évfolyam: 4

harmadik évfolyam: 3                                  hetedik évfolyam: 4

negyedik évfolyam: 3                                   nyolcadik évfolyam: 3

 

A 2018-19-es tanévben: első évfolyamon: 3

       c)  térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

A jogszabályban meghatározott étkezési-térítési díjon felül az intézmény más célra térítési díjat nem szed.


Tanulóinknak lehetőségük van étkezési szolgáltatások igénybe vételére. Igénylésüket az erre rendszeresített Nyilatkozat nyomtatványon a szülő vagy gondviselő aláírásával adhatják le, az estleges kedvezmények jogcímének megjelölésével és igazolásával.

A térítési díj mértéke a mindenkor érvényben lévő Közétkeztetési szolgáltatási szerződésben rögzített nyersanyagnorma + 27% ÁFA összege. 2018. szeptember 1-jétől az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

 

Szerződés: VII. Szolgáltatás ellenértéke

 

Normál étkezés esetén

 

Nettó árak

Bruttó árak

Nyersanyag

1-4 osztály

5-8 osztály

1-4 osztály

5-8 osztály

T

67

75

85

95

E

185

207

235

263

U

67

75

85

95

összesen

319

357

405

453

 

Diétás étkezés esetén

 

Nettó árak

Bruttó árak

Nyersanyag

1 – 8. osztály

1 – 8. osztály

T

154

196

E

439

558

U

139

177

összesen

732

931

 

A térítési díj fizetését az iskola Házirendje szabályozza az alábbiak szerint:

 

8.1. Térítési díj befizetésének szabályozása

 

8.1.1.   Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a szülői szervezet, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.

8.1.2.   Az étkezési térítési díjakat – határozott (havi) időre szóló elszámolás szerint - a tárgyhónapot követő hónap 10-ig (kivétel június hónap, ahol június 30-ig) készpénz átutalási nyomtatványon (sárga csekk) kell megfizetni. Amennyiben a befizetés a csekk kiadását követő 30 napon belül nem történik meg, a tanuló a tartozás rendezéséig nem vehet részt az iskolai étkeztetésben. Az ilyen esetek egyéni elbírálásakor rászorultság miatt az igazgató eltekinthet ettől a szabálytól, részletfizetési lehetőséget biztosíthat, vagy meghosszabbíthatja a befizetési határidőt.

8.1.3.  Étkezésre jelentkezni és azt lemondani a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig csak írásban lehet. Betegség miatti lemondás személyesen vagy telefonon 11 óráig lehetséges, akkor a következő napot nem kell fizetni. Betegség után visszatérőt személyesen vagy telefonon 11 óráig kérjük jelenteni a másnapi étkezés biztosítása miatt.   

    d) fenntartói ellenőrzés, ÁSZ ellenőrzés, egyéb ellenőrzések nyilvános megállapításai

A fenntartó részéről minden gazdasági év januárjában normatíva ellenőrzést végeznek.

 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

SZMSZ-ben foglaltak szerint

6.8. Az intézmény a nyitva tartása, az iskolában való tartózkodás rendje

6.8.1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig alsó tagozaton 7:00 órától 18:00 óráig, fölső tagozaton 7:00 órától 19:00 óráig vannak nyitva. Az iskola igazgatójával történt egyeztetés esetén ettől eltérő időpontban ill. szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

 

6.8.2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30. órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. A délutáni szakkörökre érkező tanulók felügyelete a szakkörvezető feladata.

 

6.8.3. A napi munkarendet az órarend, a csengetési rend és az ügyeleti rend határozza meg. A tanulók iskolában tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti.

6.8.4. Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a fenntartó, a szülők, a tanulók és a pedagógusok tudomására hozza.

 

6.8.5. Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon, a szülői értekezletre és fogadóórákra érkező szülőkön, valamint a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

f) A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események és azok időpontjai az  Éves munkaterv  című dokumentumban olvashatók.

g) pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Az Oktatási Hivatal Országos Tanfelügyelet vezetői és intézményi ellenőrzésének  összegzése Értékelőlap vezetői tanfelügyelet és Értékelőlap intézményi tanfelügyelet című dokumentumokban  olvashatók.

h) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Ezek a dokumentumok az iskolai honlap Dokumentumok menüben megtalálhatók és letölthetők: Szervezeti és működési szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai program

23.§ (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

      a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettsége


név

végzettség

szakképzettség

munkakör, beosztás

Ágostonné Kamasz Zsuzsanna

főiskola

mesterpedagógus

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

okleveles etikatanár

tanár, osztályfőnök

Árpás Zsuzsanna

főiskola

általános iskolai tanító

tanító, osztályfőnök

Aszódi Csaba

főiskola

testnevelő tanár

tanár, osztályfőnök

Babinszkiné Karczub Mária

főiskola

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

tanár, osztályfőnök

Balogh Rozália

főiskola

tanító speciális képesítéssel gyógypedagógus

gyógypedagógus, osztályfőnök

Bana Sándorné

főiskola

tanító speciális képesítéssel nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus

tanító, fejlesztő pedagógus

Barabásné Kollár Andrea

főiskola

általános iskolai tanító

tanító, osztályfőnök

Béres Zoltánné

főiskola

tanító speciális képesítéssel, sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

tanító, osztályfőnök

Bodócsné Horváth Katalin

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanító, osztályfőnök, DÖK-segítő

Botkáné Kármán Gabriella

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanító, osztályfőnök

Czakó István

főiskola

egyetem

biológia-testnevelés szakos  általános iskolai tanár, gyógytestnevelő tanár,

közoktatás-vezető szakvizsga

tanár, igazgatóhelyettes

Czakóné Kardos Ildikó

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár,

mérés és értékelési szakértői szakvizsga

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Csík Krisztián

főiskola

mérnökinformatikus

rendszergazda

dr. Molnár István

főiskola

egyetem

magyar-történelem szakos tanár, közoktatási vezető,

tanfelügyeleti és minősítési szakértő

tanár, igazgató

dr. Molnárné Fényes Judit

főiskola

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,

német nyelv-és irodalom szakos középiskolai tanár

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Fecskéné Pap Éva

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanító, osztályfőnök

Göblyös Bernadett

főiskola

tanító speciális képesítéssel

napközis tanító

Györéné Iványi Andrea

főiskola

tanító speciális képesítéssel testnevelés és német nyelv

tanár

Halasi-Czalbert Pálné

főiskola

tanító speciális képesítéssel

napközis tanító

Hamarné Kovács Gabriella

főiskola

tanító speciális képesítéssel gyógypedagógus

tanító, munkaközösség-vezető, gyógypedagógus

Hornyák Ágnes Mária

főiskola

tanító speciális képesítéssel

napközis tanító

Horváthné Palkó Andrea

főiskola

magyar-népművelés szakos általános iskolai tanár

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Horváthné Szolovjov Zsuzsanna

egyetem

magyar szakos középiskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár

tanár

Illés Zsuzsanna

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanító, osztályfőnök

Iván Olga

főiskola

tanító speciális képesítéssel

napközis tanító

Juhász Erzsébet

főiskola

tanító speciális képesítéssel sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

tanító, osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Juhász Árpádné

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanító, osztályfőnök

Juhászné Gyenes Melinda Éva

főiskola

matematika-rajz szakos általános iskolai tanár

tanár, osztályfőnök

Juhosné Révész Erzsébet

főiskola

tanító speciális képesítéssel, közoktatás vezetői szakvizsga

tanító, igazgatóhelyettes

Keresztesi Lászlóné

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

tanár, osztályfőnök

Király Ildikó

főiskola, egyetem

könyvtáros és orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,

angol szakos nyelvtanár

tanár, osztályfőnök,

könyvtáros

Koncz Bernadett

főiskola

tanító speciális képesítéssel

napközis tanító

Kovácsné Jakab Anikó

főiskola

német nyelv és irodalom szakos tanár és kommunikáció szakos bölcsész

tanár, osztályfőnök

Lakiné Nyul Marianna

főiskola

tanító speciális képesítéssel

napközis tanító

Marosi Endréné

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanító, munkaközösség-vezető

Mester Árpád

főiskola

egyetem

biológia-technika szakos általános iskolai tanár,

okleveles biológiatanár

tanár, osztályfőnök

Mészárosné Varga Katalin

főiskola

tanító speciális képesítéssel,

angol nyelv

tanár

Mihók Mária

egyetem

okleveles biológiatanár-földrajztanár

tanár

Nagy Zsuzsanna

főiskola,

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,

angol szakos nyelvtanár

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Ötvösné Lengyel Andrea

főiskola

biológia- testnevelés szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár

tanár, osztályfőnök

Pintácsi Katalin

főiskola

tanító speciális képesítéssel

napközis tanító

Reisz Jánosné

főiskola

biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár

tanár

Schmiklné Zaja Andrea

főiskola

tanító speciális képesítéssel,

tanító, osztályfőnök

Szalkai Károlyné

főiskola

földrajz szakos általános iskolai tanár,

technika szakos tanár

tanár

Sződy Tibor

főiskola

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár

tanár

Tóth Erzsébet

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanító

Tóth Gábor

főiskola

biológia-testnevelés szakos tanár hittanár,

tanügy-igazgatási szakértő

tanár, munkaközösség-vezető

Tóthné Hegyesi Erika

főiskola

tanító speciális képesítéssel

tanár, osztályfőnök

Vassné Füzesi Zsuzsanna

főiskola

tanító,

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

szakvizsgázott pedagógus

tanító, fejlesztő pedagógus

A pedagógusok hozzájárultak nevük feltüntetéséhez.

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettsége

 

 

 

 

 

Munkakör

 

végzettség

Képzettség

 

 

 

 

 

 

pedagógiai asszisztens

 

érettségi

pedagógiai asszisztens

 

fűtő, karbantartó

 

szakmunkásképző

gépszerelő karbantartó géplakatos, fűtő

 

 

 

 

 

 

pedagógiai asszisztens

 

érettség

pedagógiai .asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens

 

konyhai kisegítő

 

nyolc általános

----------------

 

 

 

 

 

 

konyhai kisegítő

 

nyolc általános

----------------

 

 

 

 

 

 

gazdasági vezető

 

főiskola

pénzügyi szak

 

 

 

 

 

 

takarító

 

nyolc általános

-------------------

 

 

 

 

 

 

gondnok, karbantartó

 

szakmunkásképző

Víz-és gázvezeték-szerelő, fűtő

 

 

 

 

 

 

takarító

 

nyolc általános

-------------------

 

 

 

 

 

 

takarító

 

nyolc általános

-------------------

 

 

 

 

 

 

konyhai kisegítő

 

nyolc általános

------------------

 

 

 

 

 

 

gazdasági ügyintéző

 

érettségi

mérlegképes könyvelő, bérügyintéző

 

 

 

 

 

 

takarító

 

nyolc általános

-------------------

 

 

 

 

 

 

takarító

 

nyolc általános

-------------------

 

konyhai kisegítő

 

nyolc általános

számítógép-kezelő

 

 

 

 

 

 

pedagógiai asszisztens

 

érettségi

pedagógiai .asszisztens,

 

 

 

 

 

 

konyhai kisegítő

 

nyolc általános

------------

 

 

 

 

 

 

iskolatitkár

 

érettségi

gyógypedagógiai asszisztens, szövegszerkesztő

 

 

 

 

 

 

konyhai kisegítő

 

nyolc általános

------------------

 

 

 

 

 

 

iskolatitkár

 

érettségi

 

 

 

 

 

 

 

pedagógiai asszisztens

 

érettségi

gyógypedagógiai .asszisztens,

 

 

 

 

 

 

takarító

 

nyolc általános

-------------------

 

 

 

 

 

 

konyhai kisegítő

 

érettségi

----------------

 

 

 

 

 

 

karbantartó, gondnok

 

nyolc általános

fűtő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

 

 

2014

2015

2016

2017

 

 

isko-lánk átlaga

orszá- gos átlag

városi átlag

isko- lánk átlaga

orszá- gos átlag

városi

átlag

isko- lánk átlaga

orszá- gos átlag

városi

átlag

isko- lánk átlaga

orszá- gos átlag

városi átlag

MATEMATIKA

6. osztály

1489

 

(1457;

 

1519)

1491

 

(1490;

 

1492)

1473

 

(1472;

 

1475)

1489

 

(1457;

 

1522)

1497

 

(1496;

 

1498

1480

 

(1479;

 

1481)

1449

 

(1422;

1483)

1486

 

(1485;

1487)

1466

 

(1464;

1468)

1498

 

 

(1461;

1530)

1497

 

 

(1496;

1498)

1476

 

(1474;

1477)

8. osztály

1624

 

(1576;

1664))

1617

 

(1616;

1618)

1593

 

(1590;

1595)

1638

 

(1590;

1684)

1618

 

(1617;

1619)

1593

 

(1591;

1595

1591

 

(1557;

1629)

1597

 

(1596;

1598)

1569

 

(1568;

1572)

1625

 

(1584;

1658)

1612

 

(1611;

1613)

1583

 

(1581;

1585)

SZÖVEGÉRTÉS

6. osztály

1469

 

(1432;

 

1510)

1481

 

(1480;

 

1482)

1460

 

(1458;

 

1462)

1531

 

(1489;

 

1569)

1488

 

(1487;

 

1489)

1471

 

(1469;

 

1473)

1486

 

(1455;

1515)

1494

 

(1493;

1496)

1475

 

(1473;

1477)

1491

 

(1456;

1527)

1503

 

(1502;

1505)

1486

 

(1484;

1488)

8. osztály

1571

 

(1532;

1615)

1557

 

(1556;

1558)

1531

 

(1529;

 

1534)

1612

 

(1561;

 

1656)

1567

 

(1565);

 

1568)

1542

 

 

(1540;

 

1544)

1563

 

(1519;

1614)

1568

 

(1567;

1569)

1538

 

(1536;

1540)

1587

 

(1552;

1617)

1571

 

(1570;

1572)

1544

 

(1542;

1546)

KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI OSZTÁLYONKÉNT 2017:

 

Matematika

 

Szövegértés

6. A osztály

osztály átlag

1460

 

osztály átlag

1443

iskolai átlag

1498

 

iskolai átlag

1491

országos átlag

1497

 

országos átlag

1503

nyolc évfolyamos átlag

1657

 

nyolc évfolyamos átlag

1671

6. B osztály

Matematika

 

Szövegértés

osztály átlag

1526

 

osztály átlag

1496

iskolai átlag

1498

 

iskolai átlag

1491

országos átlag

1497

 

országos átlag

1503

nyolc évfolyamos átlag

1657

 

nyolc évfolyamos átlag

1671

6. C osztály

                    Matematika                                                     Szövegértés

osztály átlag

1562

 

osztály átlag

1509

iskolai átlag

1498

 

iskolai átlag

1498

országos átlag

1497

 

országos átlag

1497

nyolc évfolyamos átlag

1657

 

nyolc évfolyamos átlag

1657

8. A osztály

                  Matematika                                                     Szövegértés

osztály átlag

1625

 

osztály átlag

1645

iskolai átlag

1625

 

iskolai átlag

1587

országos átlag

1612

 

országos átlag

1571

hat évfolyamos átlag

1755

 

hat évfolyamos átlag

1719

8.B osztály

Matematika

 

Szövegértés

osztály átlag

1635

 

osztály átlag

1600

iskolai átlag

1625

 

iskolai átlag

1587

országos átlag

1612

 

országos átlag

1571

hat évfolyamos átlag

1755

 

hat évfolyamos átlag

1719

8. C osztály

                  Matematika                                                    Szövegértés

osztály átlag

1653

 

osztály átlag

1582

iskolai átlag

1625

 

iskolai átlag

1587

országos átlag

1612

 

országos átlag

1571

hat évfolyamos átlag

1755

 

hat évfolyamos átlag

1719

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI OSZTÁLYONKÉNT 2018:

 

 

összesített átlag

(egyéni eredmények)

hallásutáni szövegértés

olvasott szövegértés

6.a német

52%

61%

43%

6. a angol

70,5%

72%

69%

6.b német

53%

59%

47%

6.b angol

85,5%

83%

88%

6.c német

63%

53%

73%

6. c angol

75,5%

74%

77,5%

6.d német

68,3%

76%

60,6%

6.d  angol

63,35%

67,7%

59%

8.a német

40,5%

41%

40%

8.a angol

78,5%

77,3%

87%

8.b német

39%

35%

43%

8.b angol

66%

65%

67%

8.c német

40,5%

41%

40%

8.c angol

68%

65,5%

70,5%

8.d német

52,4%

63%

41,8%

8.d angol

50,15%

41,4%

58,9%

 

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK

 

 

összesített átlag

(egyéni eredmények)

hallásutáni szövegértés

olvasott szövegértés

6.o német

59,08%

62,25%

55,9%

6. o angol

73,71%

74,18%

73,38%

8.o német

43,1%

45%

41,2%

8.o angol

65,66%

62,3%

70,85%

 

 

d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

 

A 2017-18-es tanévben

 

Másik intézményből érkezett tanuló: 22 fő

Másik intézménybe távozott tanuló: 22 fő

 

Javító vizsgát tett.

Alsó tagozat: 4 fő

Fölső tagozat: 25 fő

SNI tagozat: 0 fő

Évfolyamismétlők száma:

Alsó tagozat: 9 fő

Fölső tagozat: 3 fő

SNI tagozat: 8 fő

A tanévben kimaradó tanuló 6 fő

 

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

SZMSZ-ben foglaltak szerint

6.12. A tanórán kívüli foglalkozások

6.12.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

 • napközi otthon,
 • szakkörök,
 • énekkar,
 • iskolai sportköri foglalkozások,
 • tömegsport foglalkozások,
 • felzárkóztató foglalkoztatások,
 • egyéni foglalkozások,
 • tehetséggondozó foglalkoztatások,
 • továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,

 

6.12.2. A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok

 • A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre vagy a foglalkozás munkatervében jelzett befejezésig szól.
 • A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
 • A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
 • A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat napközi otthonos foglalkozás estén munkaköri leírásuk alapján, egyéb esetben a foglalkozás jóváhagyott munkaterve alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást megbízási szerződés alapján vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.
 • A tanórán kívüli foglalkozások, egyéni- és felzárkóztató foglalkozások és sportkörök ingyenesek. Az iskola pedagógusai az iskola tanulóinak térítés ellenében még a szülő kérésére sem tarthatnak foglalkozást.
 • Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. Ennek időtartama az 1-6. évfolyamon 1, a 7-8. évfolyamon maximum 2 nap lehet. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell, a tervezetet az igazgató hagyja jóvá. A kirándulás előtt a tanulók számára balesetvédelmi oktatást kell tartani. A házirend alapján ismertetni kell azokat a tiltó szabályokat, elvárható viselkedésformákat, amelyeket a tanulóknak be kell tartani.
 •  Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken, a foglalkozásokon - ha a tanítási időn kívül esik, és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 • A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 • Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
 • Az iskola - az ezt igénylő tanulók számára - étkezési lehetőséget biztosít. A napköziotthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít.
 • A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

 

Házirendben foglaltak szerint

 

3.2. Tanórán kívüli foglalkozások rendje

 

3.2.1.  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –a Pedagógiai programba foglalt tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00. óra és 16.30. óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

3.2.2.  A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

3.2.3.  A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

3.2.4.  A tanórán kívüli foglalkozást tartó pedagógus kötelessége, hogy a foglalkozás esetleges elmaradását lehetőleg egy nappal a korábban jelezze a foglalkozáson résztvevő tanulókkal és az iskola vezetőségével.

3.2.5.  Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanuló-közösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.

 

 

      g) A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

Pedagógiai programban foglaltak szerint

3.7.6. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A) A házi feladatok kiadásának szempontjai :

 

 • a tanulók napi és heti terhelése,
 • az egyes diákok képességeit, adottságai,
 • az életkori sajátosságok,
 • az értelmi fejlettség,
 • a fejlődés üteme,
 • házi feladat előkészítettsége,

 

B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:

 

 • A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
 • A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
 • A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!
 • A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
 • Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint!
 • Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
 • Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.
 • A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése ) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
 • A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

 

3.7.5 Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya

 

3.7.5.1.          A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái :

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak;

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető

c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk

A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli  értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük.

 

Teljesítmény           Érdemjegy

 

0 - 33%                      elégtelen (1)

34 - 50%                    elégséges (2)

51 - 75%                    közepes (3)

76 - 90%                    jó (4)

91 - 100%                 jeles (5)

 

Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb három százalékkal lefelé vagy felfelé módosíthatja.

 

3.7.5.2. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. A magas osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren.

b) A témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár dönt a munkaközösség véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdemjegy kerül. Az osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk.

2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai :

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk.

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja;

c) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak.

 

d) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére.

 

e) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell.

h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

SZMSZ-ben foglaltak szerint

6.7. Az osztályozó vizsga rendje

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

e) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

 

Házirendben foglaltak szerint

8.8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

8.8.1.  Az osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsga időpontját a vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

8.8.2.  Osztályozó vizsgára a szülő írásos kérelmével lehet jelentkezni. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

8.8.3.  Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti követelményeit a házirend mellékletében célszerű illeszteni.

Az osztályozóvizsga anyaga: Az osztályozó vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv, adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel, ami a Vizsgakövetelmények dokumentumból letölthetők.

 

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2018-19-es tanévben

 

Alsó tagozat

1.a     Fecskéné Pap Éva                            19 fő                   

1.b    Marosi Endréné                               21 fő                   

1.c     Botkáné Kármán Gabriella              21 fő                   

2.a     Árpás Zsuzsanna                             23 fő                   

2.b    Juhász Árpádné                               24 fő                   

2.c     Barabásné Kollár Andrea                26 fő

3.a     Illés Zsuzsanna                                25 fő                   

3.b    Bodócsné Horváth Katalin              26 fő                   

3.c     Szabóné Urbán Ildikó                      25 fő                            

4.a     Hamarné Kovács Gabriella              26 fő                   

4.b    Schmiklné Zaja Andrea                    27 fő-1mt                     

4.c     Brindzik Attila                                 26 fő                             289

 

Fölső tagozat

5.a     Horváthné Palkó Andrea                    26 fő

5.b    Czakóné Kardos Ildikó                    26 fő

5.c     Nagy Zsuzsanna                              25 fő          

6.a     Keresztesi Lászlóné                          27 fő                   

6.b    Juhászné Gyenes Melinda                28 fő

6.c     Aszódi Csaba                                 27fő -         1mt

6.d    Dr. Molnárné Fényes Judit              26fő

7.a     Györéné Iványi Andrea                   24fő -1mt                     

7.b    Babinszkiné Karczub Mária             25fő           

7.c     Ötvösné Lengyel Andrea                  3fő

7.d    Kovácsné Jakab Anikó                    23fő                    

8.a     Tóthné Hegyesi Erika                      23fő 

8.b    Király Ildikó                                    27 fő

8.c     Mester Árpád                                  27 fő-1mt                       357 fő       

                                                                                                                

SNI tagozat

 

1-3.                      Béres Zoltánné                          1.o      4 fő

                                                                           2.o      4 fő            

2-4-5.                   Balogh Rozália                           3.o      6fő

                                                                           5.o        4fő                  

                                                                           6.o        3fő

6-7-8.                   Juhász Erzsébet                        4.o      5fő

                                                                           7.o       5fő

                                                                           8.o      5fő             36

Összes tanuló:                                                                                                           682

 

Napközis csoportok beosztása:

          1.csoport:  Lakiné Nyul Mariann                      1.a, 1.b,               20 fő

          2.csoport:  Hornyák Ágnes                              1.a, 1.c,               19 fő

          3.csoport:  Göblyös Bernadett                         2.a,  2.b               23 fő

          4.csoport:  Pintácsi Katalin                              2.b,  2.c               21 fő

          5. csoport  Koncz  Bernadett                           3.a,  3.b,              26 fő

          6.csoport:  Iván Olga                                     3.c, 4.c,               25 fő

          7.csoport:  Urbán László                                 4.a, 4.                  24 fő  

          8.csoport:  Halasi-Czalbert Pálné                      5-6-7-8.               21 fő

         

Összesen:                                                                                                 179 fő

 

Összes étkező tanulók száma:                                                                                 445